Galeria Krakowska

DZISIAJ OTWARTE
10:00 - 21:00

Galeria Krakowska

Dane kontaktowe

12 428 99 02 informacja@galeriakrakowska.pl

Sklepy

Serwis

Promocje*

Aktualności

Plan

Informacje

Będziemy otwarci dla was jeszcze przez

O Galerii

Ga­le­ria Kra­kow­ska zo­sta­ła otwar­ta w 2006 ro­ku. Zbu­do­wa­na i zarządzana przez fir­mę ECE Projektmanagement Pol­ska łą­czy tra­dy­cję ze współ­cze­sno­ścią. Po­ło­żo­na jest w sa­mym ser­cu Kra­ko­wa, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie Ryn­ku Głów­ne­go. To kra­kow­ski wy­znacz­nik mo­dy, sty­lu i ele­gan­cji. Dzię­ki wy­god­ne­mu po­łą­cze­niu z Dwor­cem Głów­nym PKP i dwor­cem au­to­bu­so­wym, z li­nia­mi ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej, z por­tem lot­ni­czym Ba­li­ce oraz za sprawą naj­więk­szego par­kin­gu w centrum jest tu­ry­stycz­ną bra­mą mia­sta. No­wo­cze­sna ar­chi­tek­tu­ra eks­po­nu­je uro­dę za­byt­ko­wych bu­dyn­ków wo­kół pla­cu Ja­na No­wa­ka­-Je­zio­rań­skie­go.

 • 250
  sklepów
 • 60 000
  m2 powierzchni
 • 4 500
  m2 powierzchni biurowych
 • 1 400
  miejsc parkingowych

Zdjęcia

Ga­le­rię Kra­kow­ską mo­że od­wie­dzać po­nad 1,3 mln miesz­kań­ców województwa ma­ło­pol­skie­go. Łącz­na po­wierzch­nia 250 punk­tów han­dlo­wych po­ło­żo­nych na 3 po­zio­mach wy­no­si 60 000 mkw., a po­wierzch­ni biu­ro­wych – 4500 mkw.

DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES.

Ok